1. home
  2. Leisure / Tourist spots
  3. Sumiyoshi Pond

Sumiyoshi Pond

890-1 Kamocho Kamigyutoku, Aira-shi

Free

Open all year round

No